آخرین مقالات و مطالب دانشجویان

تاریخچه دندانپزشکی در اسلام

این مطلب توسط دانشجوی دانشگاه علوم پرشکی گناباد اقای احمد رئیسی تدوین شده است برای دریافت بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید. نام فایل آپلودی : تاریخچه دندان پزشکی.احمد رئیسی.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1414661545.pptx

تاریخچه چشم پزشکی در اسلام

این مطلب توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد تدوین شده است برای دریافت بر روی ادرس ذیل کلیک نمایید. نام فایل آپلودی : ابراهیم ندایی.تاریخچه ی چشم پزشکی در اسلام و ایران.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1414602625.pptx

تاریخچه علم کیمیا و مزاج ها در علم پزشکی

این مطالب توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  گناباد  تدوین شده است برای دریافت فایل بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید. نام فایل آپلودی : مجید علیمیرزایی.مزاج ها.۹۲۲۵۶۰۳۰۱۳٫pptx آدرس فایل آپلود شده : http://islamhistory.ir/up/up2/1414601265.pptx نام فایل آپلودی : کیمیا (موسوی و قربانزاده) ترم۴ آزمایشگاه.pptx آدرس فایل آپلود شده : http://islamhistory.ir/up/up2/1414642020.pptx

شخصیت شناسی و موضع مردم کوفه در مقابل امام علی (ع) و امام حسن (ع)

  این مقاله توسط دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ تشیع دانشگاه پیام نور مشهد ت آقای سید مضطفی حسینی مقدم   دوین شده است . اکوفه یکی از مناطق استراتژیک است که وقوع برخی رخدادهای تأثیرگذار در این ناحیه آن را از سایر نقاط جهان اسلام متمایز ساخته است. انتخاب آن […]

راهکارهای تربیتی از دیدگاه امام علی (ع)

این مطلب توسط دانشجویان وحید رضایی نوعی  و حسین اعمایی تدوین شده است . برای  دریافت فایل بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید .   نام فایل آپلودی : راهکارهای تربیت از دیدگاه امام علی.pptxآدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1405742025.pptx  

اصلاحات امام علی (ع)

این مطلب توسط  دانشجوی دانشگاه فردوسی احسا ن نعیمی حامی صفار تدوین شده است برای دریافت بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید. نام فایل آپلودی : اصلاحات امام علی.docxآدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1405757029.docx

پیدایش خوارج

  این مطلب توسط دانشجویان دانشگاه فرهنگیان دانشکده ثامن الحجج مشهد اقای  علی اکبر یوسفی و  اقای کیهان یاری  تدوین شده است . برای دریافت فایل برروی  آدرس ذیل کلیک نمایید.نام فایل آپلودی : تاریخ نگاران، سر چشمه پیدایش گروه خوارج.pptآدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1405667405.ppt      

اهداف تربیتی

این مطلب توسط دانشجوی دانشگاه فرهنگیان آقای علیرضا جنتیان تدوین شده است برای دریافت بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید. نام فایل آپلودی : جنتیان -اهداف تربیتی.pptxآدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1405672779.pptx

اثبات حقانیت علی (ع)

این مطلب را دانشجوی دانشگاه فرهنگیان  پردیس شهید بهشتی مشهد خانم بندر عباسی تدوین کرده است .برای دریافت فایل بر روی آدرس ذیل کلیک نمائید . نام فایل آپلودی : اثبات حقانیت علی (ع).pptxآدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1405660211.pptx