تاریخ عربستان

  این مطلب توسط دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد  خانمها مریم رضایی و فاطمه علیزاده تدوین شده است برای دریافت فایل بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید. نام فایل آپلودی : تاریخ عربستان.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/uploads/1350335928.pptx

ایران و روم قبل از اسلام

این مطلب توسط دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد آقای محمود محمدی نژاد تدوین شده است. نام فایل آپلودی : محمود محمدی نژاد-ایران و روم پیش از اسلام.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/uploads/1350314649.pptx

دور دوم یورش مغولان

این مطلب توسط دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد آقای  علی صعودی  تدوین شده است برای دریافت فایل کامل بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید. نام فایل آپلودی : دوره دوم یورش مغولان.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/uploads/1349828034.pptx

بربرهای جنوب آندلس

این مطلب توسط دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد                 تدوین شده است برای دریافت فایل کامل بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید.   نام فایل آپلودی :  بربر های جنوب اندلس.pptx آدرس فایل آپلود شده : http://islamhistory.ir/up/uploads/1349102200.pptx

اسلام ومسلمانان در هند

این مطلب توسط دانشجوی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد  آقای  حسین علی میرزایی تدوین شده است برای دریافت بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید.نام فایل آپلودی :  اسلام و مسلمانان در هند.pps آدرس فایل آپلود شده : http://islamhistory.ir/up/uploads/1348223331.pps  

تاریخ امپراطوری عثمانی

این پاور پوینت را دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد   اصغر اسماعیل زاده  و کاظم ابراهیمی  تدوین نموده اند  برای دریافت فایل برروی آدرس کلیک نمایید. نام فایل آپلودی : تاریخ امپراطوری عثمانی.ppt آدرس فایل آپلود شده : http://islamhistory.ir/up/uploads/1347497159.ppt

امام خمینی و فلسطین

این مطلبتوسطدانشجوی .الهه آخوندی و محبوبه نجیب زاده  تدوین شده است برای دریافت فایل بر روی آدرس ذیل کمک نمایید .نام فایل آپلودی :  امام خمینی و فلسطین.ppt آدرس فایل آپلود شده : http://islamhistory.ir/up/uploads/1346122218.ppt