نظر مستشرقین در مورد امام حسین (ع)

آنتون بارا     ” اگر حسین از آنِ ما بود، در هر سرزمینی برای او بیرقی بر می‌افراشتیم و در هر روستایی، برای او منبری برپا می‌کردیم و مردم را با نام حسین به مسیحیّت فرا می‌خواندیم.”  امام حسین(ع) و اعترافات اندیشمندان بزرگ جهان ۱.انگرى، گابریل به عوض اینکه واقعه […]

عظمت حضرت زهرا علیها سلام

عظمت حضرت زهرا علیها سلام درعربستان پیش از اسلام زن هیچ جایگاهی نداشت. زن به عنوان کنیزی که در خدمت مرد قرار می گرفت تا کارهای خانه اش را انجام دهد، ایفای وظیفه می نمود. او در مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره حق دخالت و اظهارنظر نداشت. در چنین […]