واقعه حرٍه

  این مقاله توسط پژوهشگر ارجمند آقای علیرضا گری نسب فیروز جانی دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ تشیع  به رشته تحریر در آمده است.                                                               واقعه حَرّه، قیام مردم مدینه به فرماندهی عبدالله بن حنظله و کشتار و غارت آنان توسط سپاهیان یزید                                                                                                                       این واقعه، در سال شصت و سوم هر.ق، […]