نظر مستشرقین در مورد امام حسین (ع) (مقاله ای به قلم آقای هادی مهدوی چرمی)

آنتون بارا ” اگر حسین از آنِ ما بود، در هر سرزمینی برای او بیرقی بر می‌افراشتیم و در هر روستایی، برای او منبری برپا می‌کردیم و مردم را با نام حسین به مسیحیّت فرا می‌خواندیم.”  امام حسین(ع) و اعترافات اندیشمندان بزرگ جهان ۱٫انگرى، گابریل به عوض اینکه واقعه کربلا، […]