تشیع در ایران قرن هشتم هجری

  این مقاله توسط دانشجو کارشناسی ارشد تاریخ تشیع خانم معصومه سفید پوش به رشته تحریر در آمده است. قرن هاست که سرزمین ایران ،به قلب تشیع دوازده امامی تبدیل گشته و بسیاری را به این اشتباه انداخته است که گویی از نخستین روزهای ورود اسلام به ایران ، ایرانیان […]

دولت سربداری شیخی- شیعی در سبزوار

  این مقاله توسط دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ تشیع آقای نادر زمانی به رشته تحریر در آمده است . پس از یکصد و بیست سال استیلای قوم تاتار و مغول بر ایران و بسیاری از مناطق آسیا، قیامی مردمی در باشتین و سبزوار خراسان علیه ظلم و تعدی حاکمان مغول […]

رابطه شعوبیگری و تشیع

  این مقاله توسط دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ تشیع آقای یحیی زاده به رشته تحریر در امده است.   ریشه های پیدایش شعوبیه     در عهد بنی امیه عمال اموی به پیروان سایر ادیان تعه ی میکردن، از جمله اخبار بسیاری از به رفتاری زیاد بن ابیه نسبت به ایرانیان […]