نمرات میان ترم درس تاریخ امامت دانشگاه فردوسی مشهد

نمرات بر اساس شماره ی دانشجویی اعلام شده است. بارم آزمون ۴ نمره   ۱ ۸۷۱۲۴۴۳۳۹۷ ۳٫۲۵ ۲ ۸۸۱۲۴۵۲۱۹۲ ۲٫۵ ۳ ۸۸۱۲۴۳۲۱۷۲ ۳٫۵ ۴ ۸۶۱۲۴۰۴۰۱۲ ۳ ۵ ۸۶۱۲۷۹۱۰۸۱ ۳٫۲۵ ۶ ۸۸۲۲۴۵۲۰۶۴ ۳ ۷ ۸۷۱۲۲۵۲۰۷۰ ۳٫۲۵ ۸ ۸۸۲۲۴۳۰۲۱۹ غایب ۹ ۸۸۱۲۵۴۰۱۹۷ ۳٫۵ ۱۰ ۸۸۱۲۴۱۱۰۸۰ ۳٫۷۵ ۱۱ ۸۸۲۲۴۵۲۰۴۲ ۲٫۵ ۱۲ ۸۸۱۲۴۱۱۲۲۸ ۳ […]