شعوبیه

    این مقاله توسط دانشجوی کارشناسی ارشد آقای علی دشتی تدوین شده است .    شعوبیه درلغت یعنی ؛ ملی گرایی، ناسیو نالیستی[۱] ودراصطلاح عبارت است از: گروهی که غیر عرب را بر عرب ترجیح می دادند۰[۲]        در عبارت ادباء و مورخان سه معنی به نظر می رسد ۰ در […]