حوادث پس از رحلت پیامبر (ص)

این مطلب توسط دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد خانم سارا نورالهیان تدوین شده است . برای دریافت فایل بر روی آدرس دیل کلیک نمایید . نام فایل آپلودی : تاریخ تحلیلی.pptx آدرس فایل آپلود شده : http://islamhistory.ir/up/uploads/1355850989.pptx

کودکی ونوجوانی پیامبر (ص)

  این مطلب توسط دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد خانم مهرنوش عزیز ماکویی و خانم الناز پناهیده تدوین شده است برای دریافت فایل بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید. نام فایل آپلودی : به نام او.pptx آدرس فایل آپلود شده : http://islamhistory.ir/up/uploads/1355844824.pptx    

جایگاه زن در دنیای قبل از اسلام

این مطلب توسط دانشجویان دانشگاه فرهنگیان  پردیس شهید بهشتی مشهد آقای حسین مهدی پور و محمد علی بنی اسد تدوین شده است . برای دریافت فایل بر روی آدرس دیل کلیک نمایید . نام فایل آپلودی : موقعیت والای زنان قبل از اسلام۲٫pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/uploads/1355750302.pptx

سقط جنین از دیدگاه اسلام

این مطلب توسط دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد خانم اعظم آریایی آذر  تدوین شده است . برای دریافت بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید . نام فایل آپلودی : سقط جنین .docx.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/uploads/1355696733.pptx

حقوق اقلیتها در اسلام

این مطلب توسط دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی آقای جلبل یاری  و محمد رضا قاسمی  تدوین شده است . برای دریافت بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید . نام فایل آپلودی : حقوق اقلتها۲۰۱۰٫pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/uploads/1355735828.pptx

اصحاب پیامبر (ص)

  این مطلب توسط دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد خانم آیدا  اشرفی تدوین شده است . برای دریافت  ذیل کلیک نمایید.بر روی آدرس نام فایل آپلودی : اصحاب پیامبر-ایدا اشرفی ۹۰۱۲۰۵۶٫pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/uploads/1355652424.pptx  

غدیر خم

این مطلب توسط دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد خانمها الهه داورپناه سعیده قاضی تدوین شده است . برای دریافت  بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید. نام فایل آپلودی : غدیر خم-داورپناه-قاضی.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/uploads/1355613288.pptx        

مباهله

این مطلب توسط دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد آقای امیر زرگر آقای حمید رضا فیضی  تدوین شده است برای دریافت فایل بر روی آدرس ذیل کلیک نمائید . نام فایل آپلودی : مباهله – امیر زرگررضائی – حمیدرضا فیضی.pptx آدرس فایل آپلود شده : http://islamhistory.ir/up/uploads/1355365446.pptx  

فدک

  این مطلب توسط دانشجوی دانشگاه فرهنگیان مشهد  پردیس  شهید بهشتی  مشهد آقای شاکری و آقای ملایی  تدوین شده است برای دریافت فایل بر روی آدرس ذیل کلیک نمائید . نام فایل آپلودی : فدک.pptx آدرس فایل آپلود شده : http://islamhistory.ir/up/uploads/1355408543.pptx    

راز تعدد زوجات نبی اکرم (ص)

این مطلب توسط دانشجوی دانشگاه فرهنگیان مشهد  پردیس  شهید بهشتی  مشهد آقای علی نیا  تدوین شده است برای دریافت فایل بر روی آدرس ذیل کلیک نمائید .نام فایل آپلودی : تعدد زوجات پیامبر.ppt آدرس فایل آپلود شده : http://islamhistory.ir/up/uploads/1355342736.ppt