تشیع در بیرجند

این مقاله توسط دانشجوی کارشناسی ارشد  تاریخ تشیع  خانم  فاطمه همتی تدوین شده است . تشیع درخراسان اعتقاد به خلافت وامامت حضرت علی «علیه السلام» ویازده فرزند وی وفساد وظلم وبدعتهای امویان ازسویی دیگر موجب شد که علویان ازامویان ناراضی باشند ودست به قیام واقدام عملی بزنندشهادت مظلومانه وخونین حسین […]