سبک زندگی اسلامی

این مقاله توسط دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ تشیع آقای  اسماعیل کاظمی رزومی تدوین شده است.   مهم‌ترین‌ امتیاز انسان‌ از سایر موجودات‌ عالم‌، قابلیت‌ رشد و استعداد کمال‌ دروجود اوست‌ و هویت‌ انسان‌ در پرتو همین‌ ویژگی‌ معنا پیدا می‌کند،چه‌ این‌ که‌ ارزش‌ واقعی‌او در گرو پیمودن‌ مسیر کمال‌ و […]