گسترش فرهنگ شیعه در عهد آل بویه

این مقاله توسط دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ تشیع دانشگاه پیام نور قم آقای  اسماعیل جلالی تدوین شده است .   دیلیمیان ایرانی‌تبار بودند. فراتر از تاریخ ساسانیان، فقط یک داستان ابن الفقیه ذکر کرده که آن هم افسانه گونه است. در عصر ساسانی، چند بار از مردم دیلم سخن به […]