تاریخچه آندلس

این مطلب توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد آقای محمود اصغر زاده و هادی برومند تدوین شده است .برای دریافت فایل بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید .نام فایل آپلودی : تیموری و سعادتی.pptآدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1402116302.ppt    

رئالیسم و تعلیم وتربیت

این مطلب توسط دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مشهد آقای علی یوسفی و رضا صفایی جوتدوین شده است برای دریافت برروی آدرس ذیل کلیک نمایید   نام فایل آپلودی : رئالیسم و تعلیم و تربیت.pptxآدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1402076085.pptx  

بیداری اسلامی

      نام فایل آپلودی : بیداری اسلامی.pptxآدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1401953672.pptxنام فایل آپلودی : مهدوی -ارژنگی -بیداری اسلامی.pptxآدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1401973901.pptx

قرآن و علم

این مطلب توسط دانشجوی دانشگاه فرهنگیان دانشگده ثامن الحجج (ع) مشهد  خانم آرین تدوین شده است . برای دریافت بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید. نام فایل آپلودی : ارین.pptxآدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1401920200.pptx  

امام خمینی و حوزه علمیه

  نام فایل آپلودی : امام خمینی و حوزه علمیه- مرادی.pptxآدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1401956435.pptx   این مطلب توسط دانشجویان   دانشگاه فرهنگیان مشهد آقایان حسین سعادتی نژاد و حیدر تیموری  تدوین شده است . برای دریافت بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید.     نام فایل آپلودی : تیموری و سعادتی.pptآدرس […]

چگونگی نوشتن یک مقاله علمی

این مطلب توسط دوست و همکار ارجمند آقای دکتر سید جواد حسینی  تدوین شده است برای دریافت برروی آدرس ذیل کلیک نمایید.   نام فایل آپلودی : چگونگی نوشتن یک مقاله علمی.pptآدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1401819752.ppt

تاریخچه موسیقی ملل

این مطلب توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد اقای محمد هوشنگی و محمد معمار باشی تدوین است . برای دریافت بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید.   نام فایل آپلودی : موسیقی ملل.pptx آدرس فایل آپلود شده : http://islamhistory.ir/up/up2/1401738095.pptx

آخر الزمان در ادیان الهی

این مطلب توسط آقای علی اکبر ایزانلو تدوین شده است  برای دریافت برروی آدرس ذیل کلیک نمایید. نام فایل آپلودی : آخرالزمان در ادیان الهی.pptآدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1401825299.ppt