نمرات میان ترم تاریخ تحلیلی اسلام دانشگاه

نمرات میان ترم  درس تاریخ تحلیلی اسلام گروه دختران

برای دریافت نمرات اینجا را کلیک نمایید.

ردیف شماره دانشجو نام دانشجو
۱ ۹۰۲۲۷۹۰۰۱۹ ا-۴٫۵
۲ ۸۸۲۲۲۳۰۱۲۸ -غایب
۳ ۸۷۱۲۳۰۵۰۷۴ –۴٫۷۵
۴ ۹۰۲۲۳۷۶ -۴٫۲۵
۵ ۸۸۱۲۵۴۰۲۹۹ ا-۴٫۵
۶ ۹۱۱۲۵۲۶۱۷۸ -۴٫۵
۷ ۹۰۱۲۵۴۰۰۲۳ -۴٫۷۵
۸ ۸۸۱۲۵۱۰۱۷۳ -۳٫۷۵
۹ ۸۸۱۲۵۳۱۱۸۵
۱۰ ۹۰۱۲۵۴۰۰۵۶ -۴٫۷۵
۱۱ ۹۱۱۲۵۴۰۱۰۱
۱۲ ۸۸۱۲۵۷۱۱۱۴
۱۳ ۸۸۱۲۵۴۰۱۳۱
۱۴ ۹۰۱۲۵۴۰۱۴۷
۱۵ ۹۱۱۲۵۶۰۲  ۵  –
۱۶ ۹۰۲۲۳۸۲ -۴٫۵
۱۷ ۸۸۱۲۳۹۰۱۶۴ -۴٫۲۵
۱۸ ۸۹۱۲۵۲۰۰۴۰ -۴٫۲۵
۱۹ ۸۸۱۲۳۲۳۰۳۰ -۴٫۷۵
۲۰ ۹۰۱۲۵۴۰۰۳۴ -۴٫۵
۲۱ ۹۰۱۲۵۷۱۰۸۴ -۴٫۵
۲۲ ۹۰۱۲۵۴۰۱۵۸
۲۳ ۸۸۱۲۲۳۰۰۴۱
۲۴ ۸۸۱۲۵۷۱۱۸۱ -۴٫۵
۲۵ ۹۱۱۲۵۲۶۱۹۰ -۴٫۵
۲۶ ۹۰۲۲۵۴۰۱۳۳
۲۷ ۹۰۲۲۵۲۹۰۲۹
۲۸ ۸۹۱۲۷۹۰۱۷۳ -۴٫۷۵
۲۹ ۹۱۱۲۵۲۶۰۳۲
۳۰ ۸۹۲۲۵۲۰۲۰۷ -۴٫۷۵
۳۱ ۸۹۱۲۵۲۰۱۰۸
۳۲ ۹۰۱۲۵۴۰۰۴۵
۳۳ ۸۷۲۲۳۰۵۱۲۸ -۴٫۲۵
۳۴ ۸۸۲۲۷۷۱۰۴۲
۳۵ ۸۸۱۲۵۴۰۱۶۴ -۴٫۲۵
۳۶ ۹۱۲۲۵۲۶۰۷۳ -۳٫۷۵
۳۷ ۸۹۱۲۷۹۱۱۳۲ -غایب
۳۸ ۸۹۱۲۰۴۱ -۲٫۷۵
۳۹ ۹۰۱۲۵۱۰۰۱۰ -۴٫۷۵
۴۰ ۹۱۱۲۱۹۰۰۱۰
۴۱ ۸۸۲۲۵۲۰۰۶۱
۴۲ ۸۹۱۲۵۸۱۰۶۹
۴۳ ۹۰۱۲۵۴۰۱۶۹ -۴٫۵
۴۴ ۸۸۱۲۵۳۱۱۶۳ -۴٫۵
۴۵ ۸۹۱۲۵۲۰۱۷۵ -غایب
۴۶ ۹۰۲۲۵۷۱۰۱۴    غایب
۴۷ ۹۱۱۲۵۴۰۰۶۵ -۴٫۲۵
۴۸ ۹۰۱۲۵۴۰۰۶۷ -۳٫۷۵
۴۹ ۹۰۱۲۱۵۰۰۷۲ –۴٫۷۵
۵۰ ۹۰۲۲۳۸۱  -۴٫۷۵
۵۱ ۸۸۱۲۵۵۰۱۹۱
۵۲ ۸۸۱۲۵۱۰۱۴۰ -۴٫۲۵

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *